ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ของ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด ได้แก่

www.nescoproduct.com, www.nescooutlet.com, https://register.nesco product.com/index.php, www.nescogroupthailand.com

การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ถือว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่างๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับท่านแล้ว โดยท่านยืนยันว่า ท่านเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ให้ความยินยอมในการตกลงยอมรับข้อสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และท่านได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้และประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เรียบร้อยแล้ว


1. สิทธิของบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

    1.1  บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือ ไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่นๆ ของเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

    1.2   บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ท่านตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้ และจะใช้บังคับตามประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    1.3  ท่านตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจน ซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม

    1.4  ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใดๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยเป็นดุลพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว


2. ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองและรับประกันว่า เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านี้สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง มีความเหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ และ/หรือบุคคลอื่นตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อนี้


3. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการรับ-ชำระเงิน เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้า และการให้บริการต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการดำเนินการด้านต่างๆ ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และบุคคลทั่วไป


4. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และหรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่ท่านตกลงดาวน์โหลด หรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่บริษัทฯ ในการติดตั้ง อัปเกรดและ/หรืออัปเดต การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการดังกล่าว


5. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้ท่านได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด ดังนั้นการที่ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่า ท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว


6. ข้อจำกัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์

    6.1  ท่านรับรู้ว่า ประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
    6.2  ท่านยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะสม แม่นยำ สมบูรณ์ และ/หรือ เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการที่ท่านใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้
    6.3  ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ รวมทั้งการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อม ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดใดๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาของบริษัทฯ


7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

    ประกาศฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย และศาลไทย มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น


8. ติดต่อบริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด

   หากท่านมีข้อสอบถาม ท่านสามารถติดต่อ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230
ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ 02 055 9116-7 โทรสาร 02 055 9116 ต่อ 500 อีเมล์ pdpa@nescoproduct.com

 
Visitors: 143,561