1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ให้สิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการขอใช้สิทธิดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งอยู่ในความดูแลของ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

2. สิทธิตามกฎหมายของท่าน

    2.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”
    2.2 สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนา “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน หรือขอให้ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
    2.3 สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้าย “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่านที่ได้ให้ไว้กับ “บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด” ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
    2.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย “ข้อมูลส่วนบุคคล”
    2.5 สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
    2.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล”
    2.7 สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3. การขอใช้สิทธิและการยื่นคำขอ

    ทั้งนี้ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยการกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) และยื่นคำขอนี้ด้วยตนเองที่ บริษัท เนสโก้ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 12/429 ซอยนวลจันทร์ 36 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230 หรือยื่นคำขอทางอีเมล์ (e-mail) pdpa@nescoproduct.com

4. เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ

    4.1 เอกสารเพื่อการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นคำร้อง

        1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีสัญชาติไทย)
        2) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มีสัญชาติไทย)

    4.2 เอกสารประกอบการดำเนินการแทน (เฉพาะกรณียื่นคำร้องแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)

        1) หนังสือมอบอำนาจที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้อำนาจผู้ยื่นคำร้องใช้สิทธิแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแบบคำร้องขอฉบับนี้ ซึ่งลงนามโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ยื่นคำร้อง และลงวันที่ก่อนวันที่ยื่น
        2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มอบอำนาจ (เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล)
        3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ (ผู้ยื่นคำร้อง)

Visitors: 143,559